מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

שיטות העבודה

 

שיטת העבודה בהכנת סקרי טבע ונוף כוללת את השלבים הבאים:

        א. איסוף ואפיון המצאי של ערכי טבע, נוף ומורשת, וחלוקת מרחב הסקר ליחידות נוף

        ב. הערכה נושאית של הערכיות הנופית, האקולוגית, והמרחבית – עבור כל מרכיב בפני עצמו. תוצרי שלב זה הם מפת ערכיות נופית, מפת ערכיות בוטנית המבוססת על מיפוי הצומח, מפת ערכיות זואולוגית, מפת רצף השטחים הפתוחים ו"צווארי בקבוק" אקולוגיים, ומפות נוספות ככל הנדרש.

        ג. שילוב נתונים והערכות – הנתונים בתחומי הידע השונים משולבים למפה / מפות מסכמות, המציגות את הערכיות הכוללת של משאבי הטבע, הנוף והמורשת בתחום הסקר.

 

תרשים זרימה – תהליך ביצוע סקר טבע, נוף ומורשת האדם:

 

 

 

עקרונות העבודה:

  •      משיקולי אופטימיזציה של עלות-תועלת, מתבסס אפיון המגוון הביולוגי בעיקר על המצאי הבוטני, בצירוף נתונים זואולוגיים חלקיים בהתאם לצרכים הספציפיים לכל סקר, וכן ניתוחים מרחביים של מסדרונות אקולוגיים, 'צווארי בקבוק' ורצף שטחים פתוחים.
  •     האפיון מתבסס על הערכה כמותית ברורה ושקופה, המסתמכת על מידע שנאסף בצורה שיטתית, עקבית, בת-השוואה ופתוחה לביקורת.
  •     ההערכה מבוססת על סמנים שמייצגים עקרונות אקולוגיים כלליים (עושר מינים, הרכב החברה, מורכבות מבנית, נדירות, כושר השתקמות וכד'). תרגום עקרונות אלו לסמנים אקולוגיים, מהווה בסיס למדד ערכיות משוקלל.
  •     ישנו דגש על הפרדה בין איסוף והצגת מידע, לבין הערכה ופרשנות המיועדות לתכנון. ניתן במקרה הצורך להשתמש בכל אחת משכבות המידע בנפרד, היות ולצרכים תכנוניים שונים – משמעויות שונות לכל שכבת מידע (אקולוגית, מרחבית, נופית, חינוכית, תיירותית וכד').

יחידת הסקרים עוסקת בפיתוח מתודולוגיות חדשות וקביעת סטנדרטים למיפוי והערכה של משאבי טבע, נוף ומורשת. דוגמת: השתתפות בגיבוש מדריך סטנדרטי למיפוי צומח בחלק הים-תיכוני של ישראל (סבר ועמיתיה, 2014); פיתוח מדדי הערכה לחישוב ערכיות בוטנית, זואולוגית ואקולוגית; פיתוח מודל להערכת רצף שטחים פתוחים (רומם ועמיתיו, 2012); גיבוש פרוטוקולים לניטור צומח ארצי במסגרת המארג; גיבוש פרוטוקולים לסקר מיני צמחים בסכנת הכחדה (לבל ועמיתיה, 2014; רון ועמיתיה, 2015); הערכת מהימנות מדדי כיסוי צומח בחישה מרחוק בחבל המדברי של ישראל (הופמן ועמיתיו, בהכנה); פיתוח סטנדרט אחיד לחוברת סקר טבע, נוף ומורשת (רומם, בהכנה) ועוד.

 

הסבר מפורט על שיטות העבודה

 

 
בניית אתרים