מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

אתגרים ויעדים

המודעות הגוברת למצוקת הקרקע ולחשיבות השטחים הפתוחים, רחוקה עדיין מלענות על חומרת הבעיה. מדיניות המקרקעין אינה תואמת את מדיניות התכנון, ואף מעודדת פעילות פיתוח העומדת בסתירה אליה. ממשלת ישראל אינה מנצלת את הכלים העומדים לרשותה בכדי ליישם הגנה מיטבית על השטחים הפתוחים, ובכל הנוגע למדיניות המקרקעין היא מונעת בעיקר משיקולים של קידום הפיתוח. מערכת התכנון מצויה תחת לחצים בלתי פוסקים מצד רשויות המדינה עצמן, ומצד גורמים פרטיים לפריצת עקרונות התכנון.

כדי להתמודד עם אתגרים אלה יש להגביר את מימוש המחוייבות של רשויות השלטון לשמירה וטיפוח של השטחים הפתוחים בדגש על מערכת התכנון, רשות המקרקעין, המגזר החקלאי והרשויות המקומיות. לצורך מימוש יעדים אלה עוסק המכון בתחומים הבאים:

• השלמת הסקר והערכה בכל השטחים הפתוחים, בדגש על שטחים הנמצאים בסכנה.

• פעילות נמרצת להמשך פיתוח ויישום כלים הדרושים למימוש לניהול  המקרקעין בדרכים שיבטיחו שמירה על השטחים הפתוחים, ובכלל זה "גאולת קרקע" לצרכי שמירת טבע ונוף.

• יישום עקרונות של שמירה על השטחים הפתוחים וניצול יעיל של משאב הקרקע בתחום המדיניות הקרקעית.

• המשך לווי התכנון הארצי ובעיקר תכניות המתאר הארציות אשר יקבעו את דמות המדינה לדורות הבאים.

• פיתוח כלים לשמירה על המרחב הכפרי וקיום חקלאות ידידותית לסביבה ומימוש תפקידיה בשמירה על השטחים הפתוחים.

• קידום הכרה של המדינה בחיוניות השירותים האקולוגיים שמספקים השטחים הפתוחים לקיומם ורווחתם של האדם והחברה.

• קידום ההכרה של המדינה בחובתה להשקיע בשמירה על המערכות האקולוגיות ולעודד ולתגמל  
חקלאים וגורמים אחרים המספקים שירותי מערכת אקולוגית לכלל הציבור.

• גיבוש מדיניות וכלים שיסייעו להרחבה של היקף השטחים המוגנים וחיזוק מעמדם.

• פיתוח כלים יישומיים לשיקום אקולוגי של שטחים חיוניים לשמירה על המגוון הביולוגי והנופי של המדינה.

 
בניית אתרים