מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

תכנון מתארי ובניה

שילוב שיקולי ערכיות סביבתית ושירותי מערכת אקולוגית בתכנון מרחבי בישראל

בדיקת דילמות בדבר שילוב מתאים של ערכיות סביבתית בתכנון המתארי בישראל, חסמים ואפשרויות פעולה להסרתם, ולפיתוח "ארגז כלים" שיחזק את אפקטיביות היישום של גישה זו במערכות התכנון בישראל.
כותבים: תמר טרופ ואורי רמון
1/03/2015

עתודות מגורים במחוזות תל אביב ומרכז

הליכי התכנון נתפסים כגורם מרכזי המגביר את הבירוקרטיה שגורמת בין השאר למחסור בעתודות קרקע לבנייה וכתוצאה מכך לעליית מחירי הדיור בישראל. עבודה זו באה לבחון באיזו מידה יש נפקות להנחת היסוד בדבר חוסר במלאי תכנוני. בעבודה זו נסקרות העבודות הקודמות ומסוכמים המלאים התכנוניים כפי שהם משתקפים בעבודות אלו.
כותבים: ערן פייטלסון, איתמר בן דוד, ענת הורוביץ הראל.
1/04/2014

צעדים להגדלת היצע הדיור בטווח הקרוב ללא פגיעה באיכות החיים והסביבה

מחירי הדיור הגבוהים בישראל מעסיקים את הציבור הישראלי ואת מקבלי ההחלטות זמן רב, מטרת מסמך זה הינה להציע כלים להגדלת היצע יחידות הדיור בהתאמה למדיניות התכנון הארצית, תוך שמירה על איכות החיים והסביבה ועל השטחים הפתוחים. כל זאת, ללא הליכי אישור מזורזים שלא לצורך, המביאים לתוצרים תכנוניים פגומים ולפגיעה בזכות הציבור.
כותבת: איריס האן.
1/02/2013

בחינת התאמת תכניות יער מפורטות של קק"ל להגדרות IUCN לשטחים מוגנים בינלאומיים

בחינת מאפייני ההגנה הקיימים על השטחים הפתוחים בישראל, מתוקף תכניות סטטוטוריות וחוקים רלוונטים נוספים ומידת התאמתם לקטגוריות בינלאומיות המסווגות שטחים פתוחים מוגנים כבסיס לשיפור מידת ההגנה המוקניית לשטחים אלו ולהכרה בינלאומית בשטחים מוגנים.
כותב: יהל פורת.
17/06/2012

תסקירי השפעה על הסביבה - מחקר משווה

בחינת הנהלים להכנת תסקירי השפעה על הסביבה במספר מדינות מערביות נבחרות וגופים בינלאומיים.מגוון הנושאים הנבחנים בתסקירים הוא רחב, וכולל התייחסות לסביבה האנושית והטבעית גם יחד. בכל המדינות שנסקרו קיים שיקול דעת רחב הן לגבי עצם הצורך בתסקיר, הן לגבי סוג התסקיר המתאים והן לגבי תוכן הנושאים שייבחנו במסגרת התסקיר.
כותבת: מאיה קרבטרי
17/11/2010

בחינת התאמת מדגם הגדרות תכנוניות לשטחים פתוחים מוגנים בישראל, להגדרת ולקטגוריות IUCN לשטחים מוגנים בינלאומיים

איתור ההגדרות התכנוניות המתייחסות לשטחים שניתן לשייכם לאחת מקטגוריות IUCN , להעלות למודעות גופי התכנון העוסקים בשטחים פתוחים את הנושאים הדורשים השלמה ו/או שינוי בהגדרות תכנוניות אחרות, על מנת שגם אותם ניתן יהיה לשייך בעתיד לקטגוריות IUCN ולכלול שטחים שהותאמו במאגר המידע העולמי לשטחים מוגנים.
כותבת: לילך בן דוד פרג
1/07/2010

הרפורמה בתחום התכנון והבניה

למערכת התכנון בישראל השפעה מכרעת על איכות החיים והסביבה, ובכלל זה על היכולת לשמר שטחים פתוחים בתוך יישובים ומחוצה להם. מוצגת עמדת מכון דש"א באשר לרפורמה בתחום התכנון והבניה שקודמה ב-2009 ועקרונות מוצעים לשינוי במערכת התכנון והבניה בישראל.
כותבים: צוות מכון דש"א
1/08/2009

שימושים חורגים בשטחים החקלאיים הפתוחים

העבודה בוחנת מגמות בשימוש בקרקע חקלאית למטרות מסחריות. מטרת המחקר הינה לבדוק את סוגיית השימוש החורג ככלי מקל על שינוי היעוד של קרקע חקלאית או השימוש בה למטרות שאינן חקלאיות.
כותבת: איריס האן
31/12/2004

התישבות חדשה - יישובים חדשים והתיישבות בודדים

עמדת החברה להגנת הטבע בנוגע להקמתם של יישובים חדשים והתיישבות בודדים.
כותבים: איריס האן, יואב שגיא, רענן בורל, יוחנן דרום.
1/05/2003
 
בניית אתרים