מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

מחקרים בעבודה

ניטור חומרי הדברה באוויר כבסיס להסכמות בממשק חקלאות קהילה

ניטור חומרי ההדברה באוויר באזורי תפר בין מגורים וחקלאות המלצות שיאפשרו בטיחות מגורים באזורים הסמוכים לחקלאות, ושימור החקלאות בסמיכות לאזורי מגורים. נערך במוא"ז עמק חפר כחלק מפרויקט חקלאות תומכת סביבה. מרוכז על ידי מרכז המועצות האזוריות, במימון קרן נקודת ח"ן.

ערכיות פנאי ונופש בשטחים פתוחים – חקר מקרה: חקלאות תומכת סביבה בלב השרון

זיהוי והערכת התועלות של השקעה בשיקום שטחים פתוחים, בהיבט של נופש, תיירות, כלכלה מקומית, ועוד. העבודה תתמקד בחקר מקרה של פרויקט חקלאות תומכת סביבה בלב השרון. המחקר נערך בשיתוף פעולה עם מרכז המועצות האזוריות, במימון מפעל הפיס.

פיתוח מדריך לחקלאי לשימור מגוון ביולוגי במשק

פיתוח מדריך הנחיות מעשי שיאפשר לחקלאים לשמר את המגוון הביולוגי בשטחי המשק.

פיתוח מערך המלצות לחיזוק המגוון הביולוגי בשטחים חקלאיים

זיהוי ממשקים חקלאיים מתאימים התורמים לשימור מגוון ביולוגי בענפים ובגידולים החקלאיים האופייניים לישראל. עבור המשרד להגנת הסביבה.

אפיון וסיווג שטחים חקלאיים בהתאם לערכיות אקולוגית ונופית

פיתוח מדדים לאפיון הערכיות האקולוגית והערכיות הנופית של שטחים חקלאיים מסוגים שונים. יישום האפיון והערכיות בסקרי טבע ונוף של מכון דש"א. עבור המשרד להגנת הסביבה.

אתרים חיוניים לשמירת הטבע

פרויקט ה-HOT SPOTS מתמקד בשימור אתרים ובתי גידול ערכיים שאינם מוגנים, ואשר ההגנה עליהם קריטית לצורך קיום המגוון הביולוגי ושירותי המערכת החיוניים שהם מספקים לבריאות הציבור ורווחתו. לרוב מדובר באתרים קטנים, שגודלם מדונמים בודדים ועד מאות דונמים, החיוניים לשימור המגוון הביולוגי בישראל.
מטרת הפרויקט היא איתור, מיפוי וסיווג של אתרים מסוג זה, תיאור מצבם והאיומים החלים עליהם במטרה להפנות את תשומת הלב והמשאבים של גופי תכנון וביצוע שונים לקיומם ולחשיבותם של אתרים אלה. איתור השטחים נעשה על פי מגוון המינים המצוי בהם.
 
בניית אתרים